,

سال

تومان

به روز رسانی شده

بررسى اطلاعات فنى اين مدل